ประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลง กฎกติกาและข้อควรปฏิบัติของฟรีแลนซ์บนระบบ Fastwork.co

หนึ่งในเป้าหมายหลักของ Fastwork คือการยกระดับคุณภาพตลาดฟรีแลนซ์ของประเทศไทย และสร้างประสบการณ์ที่ดีของผู้ว่าจ้างต่อฟรีแลนซ์ในระบบ การคัดกรองและประเมินคุณภาพฟรีแลนซ์ในระบบจึงจำเป็นอย่างมากในกระบวนการดังกล่าวส่งผลให้เราจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง “กฎกติกาและข้อควรปฏิบัติของฟรีแลนซ์บนระบบ Fastwork.co” ให้มีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งรวมไปถึงเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินการต่อผู้ที่ละเมิดข้อกำหนดฯ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564

ทั้งนี้ การยอมรับเงื่อนไขดังกล่าว ทางเว็บไซต์จะมีระบบการเก็บการยอมรับให้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ฟรีแลนซ์สามารถเข้าไปกดยอมรับในช่องทางดังกล่าวได้ ภายหลังการนำมาปรับใช้อย่างเป็นทางการ ข้อความนี้ จึงเป็นเพียงการสื่อสารถึงการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น มิใช่การยอมรับแต่อย่างใด

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง มีดังนี้ กฎระเบียบและการอนุญาต ในกรณีของการใช้งานเว็บไซต์ ทางระบบมีกฎระเบียบและข้อควรยกเว้นในด้านต่างๆ ดังนี้

1. การสื่อสารความสัมพันธ์กับผู้ว่าจ้าง

1.1 บันทึกการสนทนากับผู้ว่าจ้าง เผื่อในกรณีเกิดข้อพิพาทระหว่างผู้ว่าจ้างและฟรีแลนซ์ ทาง Fastwork จำเป็นต้องใช้หลักฐาน เพื่อใช้พิจารณาเหตุการณ์อย่างสมเหตุสมผล 

1.2 พูดคุยกับผู้ว่าจ้างด้วยความสุภาพ

2. จริยธรรมและความรับผิดชอบ

ฟรีแลนซ์ควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมดังต่อไปนี้

2.1 ส่งงานไม่ครบตามจำนวน ไม่ตรงเวลา ไม่เป็นไปตามคุณภาพ และ / หรือเงื่อนไขอื่นๆที่ได้ตกลงกันไว้

2.2 ส่งงานช้ากว่ากำหนดที่ตกลงไว้กับผู้ว่าจ้างในใบเสนอราคา

2.3 คุณภาพงานไม่ตรงตามที่ตกลงไว้ในเเชทเเละใบเสนอราคา รวมไปถึงคุณภาพที่ต่ำกว่า Portfolio ที่เเสดงไว้บนหน้างาน)

2.4 ขาดการติดต่อ ละทิ้งงาน/บริการตามออเดอร์ที่ได้ตกลงไว้โดยไม่มีการบอกกล่าว หรือไม่ตอบกลับภายใน 48 ชั่วโมง

2.5 นำงานของผู้อื่นมาแอบอ้างโฆษณาชวนเชื่อว่าเป็นของตนเอง ลอกเลียนแบบ ​หรือดัดเเปลงเพื่อส่งมอบให้กับผู้ว่าจ้าง

2.6 ให้ร้าย แจ้งข้อมูลเท็จ กระทำการใดๆ ที่สร้างความเข้าใจผิดและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของผู้ว่าจ้าง ฟรีแลนซ์คนอื่นๆ รวมถึงระบบ Fastwork.co โดยแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บค่าใช้บริการ Fastwork (Commission) ที่ไม่เป็นความจริง

2.7 ขอให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติงาน และ/หรือรีวิวผลงานก่อนงานจะเสร็จสมบูรณ์และส่งมอบจริง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง

2.8 กระทำการทุจริตใดๆ และ/หรือชักชวนให้ผู้ว่าจ้างกระทำทุจริตใดๆโดยเจตนา เช่น โกงคูปอง ปั้มงานปลอมเพื่อรับโบนัส

 

และสำหรับการใช้งานเบื้องต้นของ Fastwork ที่ไม่เหมาะสม สามารถแบ่งออกเป็นการกระทำ 2 ประเภท ดังนี้

1. ความพยายามแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวโดยเจตนา ซึ่งอาจทำให้เกิดการจ้างงานนอกระบบ

1.1 การให้/แลกเปลี่ยน “ข้อมูลส่วนตัว” โดยเจตนา ซึ่งอาจนำไปสู่การจ้างงานนอกระบบได้

1.2 ฟรีแลนซ์ชักชวนผู้ว่าจ้างให้ไป “ตกลงจ้างงานและชำระเงินนอกระบบ” หรือ ชักชวนผู้ว่าจ้างให้ชำระเงินบางส่วนในระบบเพื่อแลกข้อมูลการติดต่อส่วนตัว และนำไปสู่การจ้างงานนอกระบบ

1.3 ฟรีแลนซ์ “ยินยอมไปตกลงจ้างงานนอกระบบ” ตามคำชักชวนของผู้ว่าจ้าง

2. ให้ข้อมูลการติดต่อส่วนตัวโดยอาจเกิดจากการไม่เจตนา ความหละหลวม ซึ่งอาจทำให้เกิดการจ้างงานนอกระบบ

2.1 การให้/แลกเปลี่ยน “Portfolio หรือลิงค์ไปสู่ภายนอกเว็บไซต์” ที่มีข้อมูลติดต่อส่วนตัวแสดงอยู่

2.2 ฟรีแลนซ์ “แสดงข้อมูลการติดต่อส่วนตัว” ในหน้าโปรไฟล์หรือหน้างาน

โปรดทราบว่าทีมงานของเราอาจตรวจพบ และ/หรือได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ว่าจ้าง/ฟรีแลนซ์ท่านอื่นในระบบหรือบุคคลทั่วไป ให้ดำเนินการตรวจสอบประวัติการทำงาน ออเดอร์ ข้อความ การชำระเงิน และข้อมูลอื่นๆ ได้ทุกเมื่อโดยมิต้องแจ้งให้ฟรีแลนซ์ทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้ ก่อนการระงับจริง จะมีการแจ้งเตือนผ่านช่องทาง Email เพื่อให้ฟรีแลนซ์เตรียมแผนการทำงานให้สอดคล้องกับระยะเวลาของการระงับ รวมถึงสามารถทำการชี้แจงกลับ ในกรณีมีข้อโต้แย้ง เพื่อยืนยันเจตนาในการกระทำนั้นต่อทีมงานของเราได้ภายในช่วงเวลาที่กำหนด หากทีมงานของเราไม่ได้รับคำร้อง ข้อโต้แย้ง และ/หรือหลักฐานใดๆ เพิ่มเติมจากฟรีแลนซ์ และยืนยันได้ว่าฟรีแลนซ์กระทำการละเมิดกฎกติกาและข้อควรปฏิบัติของฟรีแลนซ์บนระบบ Fastwork.co จริง ทีมงานของเราอาจพิจารณาลงโทษตามลำดับขั้น โดยอาจเป็นการหักเงินชดเชยค่าเสียหาย การตักเตือน การระงับงานชั่วคราวเป็นจำนวนวัน ตั้งแต่ 7 วัน ไปจนถึงการระงับบัญชีถาวร ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงและจำนวนครั้งที่พบในความผิดแบบเดิมซ้ำ (หากในหนึ่งครั้ง พบว่ามีความผิดมากกว่าหนึ่งรูปแบบ การลงโทษจะถูกพิจารณารวมกัน) และ/หรือระงับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ฟรีแลนซ์พึงได้รับได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งคำตัดสินของทีมงาน Fastwork.co ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากฎกติกาและข้อควรปฏิบัติของฟรีแลนซ์บนระบบ Fastwork.co จะช่วยให้ฟรีแลนซ์ทุกท่านได้เห็นภาพรวมและเข้าใจในแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม ด้วยมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมกันสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับฟรีแลนซ์/ผู้ว่าจ้าง และรักษามาตรฐานการให้บริการอย่างมืออาชีพบนระบบ Fastwork.co ของเราอย่างยั่งยืน

ทีมงาน Fastwork

Related Posts
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.