พิชิตธุรกิจด้วยวิธีคิดแบบ TOWS

tows swot business

การวางแผนกลยุทธ์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จในระยะยาวสำหรับภูมิทัศน์ธุรกิจในปัจจุบันที่มีความเป็นพลวัตรและมีการแข่งขัน การวิเคราะห์แบบ TOWS เป็นกรอบงาน (Framework) ที่มาจากการวิเคราะห์แบบ SWOT ทำให้ธุรกิจได้รับมุมมองใหม่ ๆ และเปิดเผยกลยุทธ์เชิงลึก บทความนี้เราจะพาไปพบกับพลังของการวิเคราะห์แบบ TOWS และวิธีวิเคราะห์แบบนี้สามารถช่วยให้ธุรกิจทราบถึงโอกาสได้อย่างไร, ลดความความเสี่ยง และมีการเจริญเติบโตและประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

swot tows marketing

ทำความเข้าใจวิธีวิเคราะห์แบบ TOWS 

วิธีวิเคราะห์แบบ TOWS (TOWS analysis) คือเครื่องมือสำหรับการวางแผนกลยุทธ์ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถประเมินความแข็งแกร่งภายใน (S) และจุดอ่อน (W) รวมไปถึงโอกาสภายนอก (O) และการคุกคาม (T) โดยการรวมองค์ประกอบเหล่านี้มาใช้จะทำให้ธุรกิจสามารถทราบถึงการกระทำอย่างมีกลยุทธ์ (TOWS) เพื่อส่งเสริมความแข็งแกร่ง, ระบุจุดอ่อน, ใช้ประโยชน์จากโอกาส และกำจัดภัยคุกคาม วิธีวิเคราะห์แบบ TOWS ให้มุมมองแบบองค์รวมของสภาวะแวดล้อมของธุรกิจ และทำหน้าที่เป็นฐานทำหรับกลยุทธ์การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

4 ขั้นตอนวิเคราะห์แบบ TOWS 

1.ส่งเสริมความแข็งแกร่งภายในหรือ Internal Strengths (S)

วิธีวิเคราะห์แบบ TOWS ทำให้ธุรกิจสามารถค้นหาวิธีที่จะใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งภายในได้อย่างทันท่วงทีด้วยการใช้ประโยชน์ให้เต็มที่จากโอกาสที่มีและก้าวข้ามภัยคุกคาม โดยการค้นหาสิ่งที่เชี่ยวชาญ, ความสามารถที่โดดเด่น, และประโยชน์จากการแข่งขัน ธุรกิจจะสามารถใช้ความแข็งแกร่งให้สอดคล้องกับโอกาสในตลาด, จัดวางตนเองสำหรับการเติมสโตและประโยชน์จากการแข่งขัน วิธีวิเคราะห์แบบ TOWS สนับสนุนให้ธุรกิจใช้ประโยชน์จากความสามารถที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และสร้างกลยุทธ์ที่จะเปิดเผยความแข็งแกร่ง

2.ค้นหาจุดอ่อนภายใน หรือ Internal Weaknesses (W)

วิธีวิเคราะห์แบบ TOWS (TOWS analysis) ยังได้เน้นถึงการค้นหาจุดอ่อนภายใน (Internal Weaknesses) ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อสมรรถนะของธุรกิจ หรืออาจจะเป็นภัยคุกคามได้ โดยการรับรู้และยอมรับจุดอ่อนเหล่านี้ ธุรกิจสามารถพัฒนากลยุทธ์เพื่อลดจุดอ่อนและเพิ่มสถานะทางการแข่งขัน ไม่ว่าจะผ่านกระบวนการพัฒนาภายใน, การพัฒนาความสามารถพิเศษ หรือควาร่วมมือทางกลยุทธ์ วิธีวิเคราะห์แบบ TOWS (TOWS analysis) สามารถทำให้ธุรกิจเปลี่ยนจุดอ่อนเป็นโอกาสสำหรับการเติบโตและพัฒนา

3.เปิดเผยโอกาสภายนอก (External Opportunities) (O)

สภาวะแวดล้อมภายนอกนั้นเต็มไปด้วยโอกาสสำหรับธุรกิจที่จะหาประโยชน์ วิธีวิเคราะห์แบบ TOWS (TOWS analysis) ช่วยในการระบุและประเมินโอกาสเหล่านี้โดยการทำให้สอดคล้องกันกับจุดแข็งขององค์กร โดยการยอมรับเทรนด์ใหม่ที่เกิดขึ้น, ความต้องการของลูกค้า, ช่องว่างในตลาด หรือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ธุรกิจสามารถพัฒนากลยุทธ์ที่สามารถเปิดเผยโอกาสเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีวิเคราะห์แบบ TOWS (TOWS analysis) สนับสนุนให้ธุรกิจสามารถดำเนินการเชิงรุกในการค้นหาและใช้ประโยชน์จากโอกาสภายนอกเพื่อมีความสามารถในการแข่งขัน

4.กำจัดภัยคุกคามภายนอก (External Threats) (T)

การคุกคามภายนอก (External Threats) เป็นสิ่งที่ทุกธุรกิจต้องพบเจอ และเป็นสิ่งทีสามารถเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโต หรืออาจจะเป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ วิธีวิเคราะห์แบบ TOWS (TOWS analysis) ทำให้ธุรกิจสามารถทราบและประเมินภัยคุกคามเหล่านี้ได้ ควรพัฒนากลยุทธ์เพื่อลดผลกระทบเหล่านี้ โดยการทำความเข้าใจการแข่งขันในตลาด, การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ, ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ หรือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Technological Disruptions) ธุรกิจสามารถนำวิธีวัดเชิงรุกมาใช้เพื่อลดผลกระทบด้านลบที่ตามมาจากภัยคุกคาม และรักษาตำแหน่งที่ยืดหยุ่นในตลาด

swot tows marketing

วิธีวิเคราะห์แบบ TOWS (TOWS analysis) ช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจสามารถคิดอย่างมีกลยุทธ์, ค้นหามุมมองใหม่ ๆ และตัดสินใจอย่างมีกลยุทธ์ที่นำไปสู่ความสำเร็จ โดยการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งภายใน, รับรู้จุดอ่อน, เปิดเผยโอกาสภายนอก และกำจัดภัยคุกคาม ทำให้ธุรกิจสามารถอยู่ในภูมิทัศน์ของธุรกิจที่มีความซับซ้อนด้วยความรวดเร็วและยืดหยุ่น การนำเอาพลังของวิธีวิเคราะห์แบบ TOWS (TOWS analysis) มาใช้เป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์เพื่อเปิดประตูความเป็นไปได้ใหม่ ๆ , ปรับปรุงกระบวนการการตัดสินใจ และก้าวไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจในระยะยาว

Related Posts
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.