คัมภีร์ผู้ประกอบการ 101 : การเงินเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ

money management for entreprenuer financial

การเป็นผู้ประกอบการนั้น การบริหารการเงินเป็นสิ่งสำคัญในความสำเร็จของธุรกิจ ในขณะที่คุณอาจจะมีความคิดที่ดีและแรงผลักดันที่จะทำมันให้เกิดขึ้น แต่ถ้าหากขาดการวางแผนและการจัดการทางการเงินที่เหมาะสม ธุรกิจของคุณอาจจะดำรงอยู่ไม่ได้ สิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานการเงินสำหรับผู้ประกอบการทุกคนที่ควรรู้

อยากเป็นผู้ประกอบการต้องรู้เรื่องการเงินเรื่องอะไรบ้าง ?

สร้างงบประมาณ

การสร้างงบประมาณนั้นเป็นพื้นฐานของการวางแผนการเงิน เริ่มต้นโดยการลงรายการแหล่งรายได้ ได้แก่ รายได้ที่มาจากการดำเนินธุรกิจใด, และรายจ่าย ได้แก่ ค่าเช่า, ค่าสาธารณูปโภค, ค่าจ้างพนักงาน, ค่าการตลาด, และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการแยกระหว่างบัญชีส่วนตัวและบัญชีของธุรกิจ เมื่อคุณมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ของรายได้และรายจ่ายของคุณ คุณจะสามารถสร้างงบประมาณที่ทำให้คุณสามารถโยกย้ายทรัพยากรของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

Cashflow,Word,On,Calculator,And,Pen,On,Documents

เฝ้าสังเกตกระแสเงินสด

กระแสเงินสด คือ การเคลื่อนไหวของเงินเข้าและออกจากธุรกิจ เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเฝ้าสังเกตกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีทุนที่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายและการลงทุนในธุรกิจ คุณควรมีแผนสำรองฉุกเฉินสำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่อาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสด เช่น ลูกค้าชำระเงินล่าช้า หรือ รายจ่ายที่ไม่คาดคิด

Financial,Manager,Taking,Notes,When,Working

ติดตามรายจ่าย

การติดตามรายจ่ายของคุณนั้นเป็นส่วนที่สำคัญมากในการบริหารการเงิน ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเก็บใบเสร็จและใบแจ้งหนี้ และจัดหมวดหมู่ให้ชัดเจนตามบัญชีงบประมาณ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณระบุสิ่งที่คุณสามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไรได้

แยกเงินส่วนตัวและเงินของธุรกิจ

การแยกบัญชีการเงินส่วนตัวและของธุรกิจนั้นเป็นสิ่งสำคัญ นั่นหมายความว่า ต้องมีสมุดบัญชีธนาคาร, บัตรเครดิต และงบการเงินที่แยกกัน เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน และเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตามการดำเนินธุรกิจของคุณได้อย่างแม่นยำ

Business,People,Working,In,Office,,Consulting,,Collaboration,Banner,Background

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับทางภาษี

เป็นความรับผิดชอบของคุณในฐานะเจ้าของธุรกิจที่จะต้องจ่ายภาษีสำหรับรายได้และกำไรของคุณ ต้องแน่ใจว่าคุณเข้าใจข้อบังคับทางภาษีและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายภาษี เป็นเรื่องที่หากคุณต้องปรึกษากับนักวางแผนภาษีมืออาชีพเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับผลประโยชน์การลดหย่อนภาษีและเครดิต

กล่าวโดยสรุป การบริหารการเงินของคุณในฐานะผู้ประกอบการเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จของธุรกิจ โดยการสร้างงบประมาณ การติดตามรายจ่าย การแยกเงินส่วนตัวและธุรกิจ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับทางภาษี คุณสามารถสร้างความสำเร็จทางการเงินได้ จดจำไว้ว่าต้องมีการจัดการอย่างเป็นระเบียบ และมีการปรึกษามืออาชีพเท่าที่ต้องการเพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังเดินอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง

financial-planning

Related Posts
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.